.

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 
 
 
 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์ (ปีการศึกษา 2554-2556)
 "มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล ดำรงตนอย่างมีความสุข"
 
พันธกิจ
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานความเป็นไทย มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
4. ส่งเสริมความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 เป้าประสงค์
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 

 
 
 

 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.91.16.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,421,537
 
: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
111 ม.12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel : 038-981-614
Email : ben2@ben2.ac.th