.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 
 
 
 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (ปี พ.ศ. 2560-2564)


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตามศาสตร์ของพระราชา

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
พันธกิจ


1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


                           เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารสองภาษา
  3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียนและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก
  4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  5. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
         

"กล้าแสดงออกย่างสร้างสรรค์"

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"ยิ้ม ไหว้ ทักทาย"

 
ปรัชญาของโรงเรียน

 
 "คุณธรรม  นำความรู้  สู่ความสุข"

 
คติพจน์ของโรงเรียน


สุขา  สังฆสฺส  สามคฺคี    

 

ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข

 

วัฒนธรรมองค์กร 

(กฎที่เขียนด้วยมือแต่ทำด้วยใจ)

 

มุ่งเน้นผู้เรียน
มุ่งมั่นในการทำงาน

รับผิดชอบในหน้าที่

 

ทำงานเป็นทีม

  

สมรรถนะหลักขององค์กร

 

          ยึดมั่นในคุณธรรม

          มุ่งมั่นในการทำงาน

          ทำงานเป็นทีม

          เน้นผลสัมฤทธิ์

 

 

 
 
 

 
 
 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.112.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,255,401
 
.
.
Tel : .  Fax : .
Email : .