หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 แผนปฏิบัติการ2557
     แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
 งานประกันคุณภาพ
     เกณฑ์ประกันคุณภาพ
     การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
     แบบสรุปมาตรฐาน 15
     แบบสรุปมาตรฐาน 14
     แบบสรุปมาตรฐาน 13
     แบบสรุปมาตรฐาน 12
     แบบสรุปมาตรฐาน 11
     แบบสรุปมาตรฐาน 10
     แบบสรุปมาตรฐาน 9
     แบบสรุปมาตรฐาน 8
     แบบสรุปมาตรฐาน 7
     แบบสรุปมาตรฐาน 6
     แบบสรุปมาตรฐาน 5
     แบบสรุปมาตรฐาน 4
     แบบสรุปมาตรฐาน 3
     แบบสรุปมาตรฐาน 2
     แบบสรุปมาตรฐาน 1
     sar56
     ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรฐานของโรงเรียน
     เอกสารให้หัวหน้ามาตรฐานกรอก ส่งเขต
 ผลงานครูลาวรรณ ศิริพงษ์พันธ์
     แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
 ข้อมูลเก่าเพื่อนำเข้าโปรแกรม Scan Tool ปีการศึกษา
     ข้อมูล ม.1/2 ปีการศึกษา 2556
     ข้อมูล ม.1/1 ปีการศึกษา 2556
     ข้อมูล ม.2/1 ปีการศึกษา 2556
     คู่มือการนำเข้า-ออก ข้อมูล การเลื่อนชั้น โปรแกรม Scantool 3.0
     ข้อมูล ม.5 ปีการศึกษา 2556
 กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
     กำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
 ผลงานเผยแพร่ ครูอังคณา แสงสว่าง
     เล่มที่ 7 ศิลปวิทยาการสมัยกลาง
     เล่มที่ 6 อารยธรรมโรมัน
     เล่มที่ 5 อารยธรรมกรีก
     เล่มที่ 4 อารยธรรมอียิปต์
     เล่มที่ 3 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
     เล่มที่ 2 ยุคสมัยประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตก
     เล่มที่ 1 ศักราชและยุคก่อนประวัติศาสตร์
 งานวิชาการ
     ตัวอย่างโครงสร้างและคำอธิบายรายวิชา
     นโยบาย และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
 งานทะเบียน
     รายชื่อนักเรียนปี 2561
     ปพ.5 ปีการศึกษา 2561
 คู่มือการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
     2.รูปเล่มการเขียนรายงาน-IS2.รร.เบญฯ2
     แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน-ปี-61.แก้ไข
     2.รูปเล่มการเขียนรายงาน-IS2.รร.เบญฯ2
     1.คู่มือการเขียนรายงาน-IS2.รร.เบญฯ2
 ตารางเรียนนักเรียน
     ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
 ตารางสอนครู
     ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2/2561
 เกณฑ์ OBECQA 59-60 ฉบับเต็ม
     เกณฑ์ OBECQA 59-60 ฉบับเต็ม
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูรัตนาภรณ์ สมาน
     บทคัดย่อวิจัยและการพัฒนา
     บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียน
 สื่อการเรียนรู้โครงการยุวชนประกันภัย ปีการศึกษา 25
     พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 60
     แบบทดสอบหลังเรียน
     แบบทดสอบก่อนเรียน
     ประกันชีวิต 60
     บทเรียนประกันชีวิต
 ผลงานเผยแพร่ ว่าที่ร้อยตรี วิสุทธิ์ พิสิษฐ์ศักดิ