หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 1-3 ต.ค. 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือบริบูรณ์ทรัพย์
วันที่ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ค่ำวันที่ 12 กันยายน 2557 งานเกษียณอายุราชการ แด่ ท่านผู้อำนวยการวิชัย ธรรมเมธาพร ครูธัชกร ตรีนิติ ครูธอร ธวัชศิลปศร และครูแน่งน้อย ธิวรรณรักษ์
กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 (International Day of Peace)
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา2557 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18-24 สิงหาคม 2557
กลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 จัดอบรมยุวบรรณารักษ์ ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิตวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 และเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
โครงการปลูกจิตสำนึกป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาทางสังคมและปัญหาการทุจริต

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป