หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา2557 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 18-24 สิงหาคม 2557
กลุ่มงานห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 จัดอบรมยุวบรรณารักษ์ ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิตวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 และเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
โครงการปลูกจิตสำนึกป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาทางสังคมและปัญหาการทุจริต
กิจกรรมอบรมยุวชนประกันภัยสำหรับครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โครงการอบรมยุวชนประกันภัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป