วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะพอเพียง
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมืออาชีพ
 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพOBECQA
 6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนองความต้องการของผู้เรียน2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะพอเพียง
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูมืออาชีพ
 3. มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 4. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพOBECQA
 5. มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ