ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครบวงจรเพื่อรองรับนโยบายการศึกษา ๔.๐ (ห้อง๓๒๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก** เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ **คลิก** คุณลักษณะสินค้า-TOR **คลิก**
อ่านเพิ่มเติม