การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีการศึกษา2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566