หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โครงการสานความดีมีที่เรียน) ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  ประจำปี 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเรื่อง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปี 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประกาศ การรับสมัครโควตาและสมัครสอบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประกาศ มอบทุนการศึกษา โครงการ"ทุนประวัติรุ่งเรือง" ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์(AI) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ รับสมัครเรียนโครงการรับเข้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประกาศ การพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ การรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา)***คลิกอ่านรายละเอียด****

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ม.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ประจำปี 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปี 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 ศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยยูนนาน ประกาศเรื่อง โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนฟรี พักฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นม.6 ประจำปี 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประกาศเรื่อง การให้สิทธิพิเศษ (โควตา) นักเรียนนักศึกษาเรียนดี ประจำปี 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (TCAS รอบที่ 1) ***คลิกอ่านรายละเอียด****

- ระบบรับสมัครชุมนุม(สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป)

- ระบบรับสมัครชุมนุม(สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน)


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
       เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับดำเนินการทดสอบปฏิบัติงานและประเมินความเหมาะสมตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
       เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับดำเนินการทดสอบปฏิบัติงานและประเมินความเหมาะสมตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
       เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้

ชมภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นี่