หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ การรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา) ***คลิกอ่านรายละเอียด****

 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ประกาศ การพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประกาศ การรับสมัครโควตาและสมัครสอบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประกาศ มอบทุนการศึกษา โครงการ"ทุนประวัติรุ่งเรือง" ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์(AI) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด**** 

 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์(AI) ประจำปีการศึกษา 2563 ***คลิกอ่านรายละเอียด****

- ระบบรับสมัครชุมนุม(สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป)

- ระบบรับสมัครชุมนุม(สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน)


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน แบบ204/27 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 
        เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน แบบ204/27 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
       เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
      เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนโรงอาหาร/หอประชุม ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 
       ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> คลิกอ่านรายละเอียด
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒จัดงานเชิดชูเกียรติและงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Ben2 Academic Fair 2015
ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จัดอบรมการซ้อมแผนหนีไฟไหม้

ชมภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นี่