ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเสาวลักษณ์ นาโตนด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวผกามาศ พัฒนะพลผกา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายอธิพันธ์ ศรีรุ่งกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายไพรัตน์ นิ่มบัว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป