ผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

น.ส.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรฯ 080 536 5516 SUPITCHA_08@hotmail.com

นายพิษณุ ศรีกระกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โทรฯ 094 416 4489 Tsrikrakool@gmail.com

นางเสาวลักษณ์ นาโตนด

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

โทรฯ 089 832 8412 saowaluk@ben2.ac.th

นายอธิพันธ์ ศรีรุ่งกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

โทรฯ 089 401 1104 sawzez@hotmail.com

นางสาวภันทิลา พลเยี่ยม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรฯ 087 480 7535 Phanthila1993@gmail.com