ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 58 ชุด

อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก** แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 58 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดประกาศ **คลิก** อ่านเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะคุรุภัณฑ์ **คลิก**