กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิปานาฏ วิเชนสวัสดิ์

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกันยา ทัศนา

ครู คศ.2 หัวหน้าโครงการ EIS