กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิปานาฏ วิเชนสวัสดิ์

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพินิดา รุ่งเดช

ครู คศ.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมเกียรติ เจริญเตีย

ครู คศ.3 หัวหน้างานวัดผล

นางกันยา ทัศนา

ครู คศ.2 หัวหน้าโครงการ EIS