BEN2 Model

นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

“รูปแบบการบริหาร BEN2 MODEL”

รูปแบบการบริหาร BEN2 MODEL ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับมุมมองเชิงระบบ ได้กำหนดคำนิยามของ “BEN2 MODEL” ดังนี้

                                                                                         B : Best for All มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้รับบริการ

                                                                                         E : Education for All จัดการศึกษาหลากหลายสำหรับทุกคน

                                                                                         N : National & International มาตรฐานระดับชาติสู่สากล

                                                                                         Two Ways : เป้าหมายสู่ความสำเร็จ 2 ด้าน คือ

                                                                                                            – ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Achievement)

                                                – ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                 (Satisfaction)               

 

            วงคุณภาพ PDCA หมายถึง การใช้วงจรคุณภาพเข้ามาในการบริหารจัดการซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

                        P : Plan หมายถึง การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดที่ได้กำหนดขึ้น

                        D : D๐  หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอน

                        C : Check หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

                        A : Act หมายถึง  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา

            ADDIE MODEL หมายถึง กระบวนการที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านวิธีการสอนแบบ   สะเต็มศึกษา (STEM Education) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) การบูรณาการ (Integrated) การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Learner Development Activities)

A : Analysis การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นขณะสอน

D : Design การออกแบบสื่อการเรียนรู้หรือวิธีการจัดการเรียนรู้

D : Development การนำสื่อการเรียนรู้หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ไปหาคุณภาพ

 I : Implementation การนำเสนอการเรียนรู้หรือวิธีการจัดการเรียนรู้นำไปใช้กับผู้เรียน

E : Evaluation การประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้สื่อการเรียนรู้หรือวิธีการจัดการเรียนรู้

            สะเต็มศึกษา (STEM Education : STEM) หมายถึง การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineer) คณิตศาสตร์ (Mathematics)

            การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) หมายถึง การเรียนการสอนแก่ผู้เรียนที่เน้นกลไกการเรียนรู้ที่นำไปสู่การสร้างความรู้

            การสอนบูรณาการ (Integrated) หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ ความคิดรวบยอดหรือทักษะเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในองค์รวมทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย

            การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Language : LG) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเพิ่มทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน

            กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Learner Development Activities : LDA) หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม