กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายรติ พิพัฒน์ศรี

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ