กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงานวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัค ปุตามา

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมรา ขวดบา

ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมโภช โยธาจันทร์

ครู คศ.1 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ CLIP

กลุ่มงานเทคโนโลยี

นางเบญจมาศ เทียนทองดี

ครู คศ.2 หัวหน้างานเทคโนโลยี