กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอมรา ขวดบา

ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมโภช โยธาจันทร์

ครู คศ.1 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ CLIP

กลุ่มงานเทคโนโลยี

นางสาวกานต์ เจียมวงศากุล

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณฑกานต์ มาลา

ครู คศ.2 หัวหน้างานเทคโนโลยี