กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มงานวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภัค ปุตามา

ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมโภช โยธาจันทร์

ครู คศ.1 หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ CLIP

นายสุทธิพงษ์ ภาษี

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มงานเทคโนโลยี

นางสาวสุวรรลี บินสเล

ครู คศ.2 หัวหน้างานเทคโนโลยี