บุคลากรทางการศึกษา

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุจิรา นาคนพคุณ

นักวิชาการพัสดุ

นางชนิดา ชูเชิดดวงทินกร

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสุปราณี แซ่เฮ้า

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวกิติยา แสงสุวรรณ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวปฏิมา บุญศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาววรนาถ นรจิตร์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวเปรมกมล รัตนวีระชน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอิสริยะ น้ำจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายมนตรี พูนสุวรรณ

ช่างฝีมือทั่วไป

นางสุที ปัจฉิมนำา

พนักงานทั่วไป

นายพรเทพ ศิริฉวีวรรณ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมเกียรติ คิดกริ่ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย