บุคลากรทางการศึกษา

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุจิรา นาคนพคุณ

นักวิชาการพัสดุ

นางชนิดา ชูเชิดดวงทินกร

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสุปราณี แซ่เฮ้า

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวกิติยา แสงสุวรรณ

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวปฏิมา บุญศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นางสาววรนาถ นรจิตร์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวณัฐณิชา สุนทร

เจ้าหน้าที่งานทั่วไป

นางสาวเปรมกมล รัตนวีระชน

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายมนตรี พูนสุวรรณ

ช่างฝีมือทั่วไป

นางสุที ปัจฉิมนำา

พนักงานทั่วไป

นางซิน มา

แม่บ้าน

นายพรเทพ ศิริฉวีวรรณ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายภิรมย์ โถธรรม

พนักงานรักษาความปลอดภัย