กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปัทมา สาธุ

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอิสริยะ น้ำจันทร์

ครูอัตราจ้างภาษาไทย