กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนาภรณ์ สมาน

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุลีกร โกโสตร

ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น

นายสุชาติ ขามธาตุ

ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

นางสาวศุภรัตน์ งอนชัยภูมิ

ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ