คณะกรรมการสภานักเรียน

คณะกรรมการการสภานักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ปีการศึกษา 2564

ประธานสภานักเรียน