กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายฉัตรชัย สายแวว

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจตุพล มานอก

ครูผู้ช่วย

นายพงษ์สิทธิ์ ผลภิญโญ

ครูอัตราจ้างสุขศึกษาและพลศึกษา