กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมศักดิ์ อินทรจันทร

ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิโชค ไหมทอง

พนักงานราชการ