กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพิทักษ์ สมาน

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายกฤตบุญ คำภาพักตร์

ครูอัตราจ้างสังคม