งานแนะแนว

นางสาวจีรนุช ม่วงขาว

ครู คศ.1 หัวหน้างานแนะแนว

นายประดิษฐ เรียนประยูร

ครูอัตราจ้างแนะแนว