.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

 
 
 
 
 
 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2563 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะพอเพียง
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมืออาชีพ
4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนองความต้องการของผู้เรียน2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูมืออาชีพ
4. มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
6. มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

ปรัชญาของโรงเรียน
          คุณธรรม  นำความรู้  สู่ความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน
สุขา  สังฆสฺส  สามคฺคี     ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข

วัฒนธรรมองค์กร(กฎที่เขียนด้วยมือแต่ทำด้วยใจ)

มุ่งเน้นผู้เรียน
มุ่งมั่นในการทำงาน
รับผิดชอบในหน้าที่
ทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลักขององค์กร
ยึดมั่นในคุณธรรม    
มุ่งมั่นในการทำงาน

ทำงานเป็นทีม
เน้นผลสัมฤทธิ์

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเบญจมราชรรังสฤษฎิ์ 2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2559 มีจำนวน  4 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

          1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แ ละแก้ปัญหา
          3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
          5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
          6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
          2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
          3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
          4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
          2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
          2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
          2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          1.       ความสามารถในการสื่อสาร
          2.       ความสามารถในการคิด

          3.       ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4.       ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
          5.       ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1.       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
          2.       ซื่อสัตย์สุจริต
          3.       มีวินัย
          4.       ใฝ่เรียนรู้
          5.       อยู่อย่างพอเพียง
          6.       มุ่งมั่นในการทำงาน
          7.       รักความเป็นไทย
          8.       มีจิตสาธารณะ

 

 

 

นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 

 
 
 
มิถุนายน 2562
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.145.45.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,935,272
 
.
.
Tel : .  Fax : .
Email : .