ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อุไรรักษ์  ศิรทรงพิสิทธิ์ นักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ด้านวัฒนธรรม โครงการเพชรแห่งแผ่นดินเพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ