คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ปีการศึกษา 2564

นางปราณี ปั้นบัว

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ แพลูกอินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นายวิเชษฐ์ ยิ่งยง

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นางกมลทิพย์ พยัคเกษมโสภณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นายเอก วงษ์นิ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นายคมศิลป์ ศิริวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นายสัมพันธ์ พรสกุลศักดิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นายพัลลภ ชูสว่าง

ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ

นายนิรันดร์ เติมวรรธนภัทร์

ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ

นายวัชระ วรางกูร

ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ

พระครูสมุห์สมพร มนูญโญ

ผู้แทนองค์กรศาสนา/กรรมการ

พระครูใบฎีกาทศพล ขนฺติธมฺโม

ผู้แทนองค์กรศาสนา/กรรมการ

นายยรรยง สุขเลี้ยง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ กรรมการ

นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์

้อำานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ กรรมการและเลขานุการ