ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ – สกุล
 

 

 

ตำแหน่ง
 
 

 

 

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายเผดิม  สุวรรณโพธิ์
 
 

 

 

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

2 พ.ค. 2533 – 25 ต.ค.  2533
 
 

 

 

นายอร่าม  รังสินธุ์
 
 

 

 

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

26 ต.ค. 2533 – 30 ก.ย. 2534
 
 

 

 

นายชาตรี  ศิวรานนท์
 
 

 

 

อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

1 ต.ค. 2534 – 29 ธ.ค. 2536
30 ธ.ค. 2536 – 8 พ.ย. 2543
 
 

 

 

นางสาลี  เกษมรัติ
 
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

9 พ.ย. 2543 – 30 ก.ย. 2551
 
 

 

 

นายอำนาจ  ภักดีเสน่หา
 
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

30 ม.ค. 2552 – 15 พ.ย. 2555
 
 

 

 

นายวิชัย  ธรรมเมธาพร
 
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

16 พ.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2557
 
 

 

 

นางปรานี  ปั้นบัว
 
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

5 มิ.ย. 2558 – 8 มี.ค. 2560
 
 

 

 

นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
 
 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 

 

9 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน