ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สำนักคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Image (3)

เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2532 ตามดำริขอ’ท่าน ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ท่านคำนึงถึงสภาพปัญหาสถานที่เรียนที่มีไม่เพียงพอ กอปรกับปัญหาการจราจรที่แออัดในตัวเมืองฉะเชิงเทรา จึงมอบมายให้นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียoเบญจมราชรังสฤษฎิ์ในขณะนั้น ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ ดังนั้นจึงได้นำเรื่องการจัดหาที่ดินดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับพรุครูพิพัฒน์วัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (ดอนทอง) และนายวิโรจน์ ศรีโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง และในเวลาต่อมาพรุครูพิพัฒน์วัชรคุณได้มอบที่ดินธรณีสงฆ์ จำนวน 20 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ให้แก่กรมสามัญศึกษา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พศ.2533 และมีนายชาตรี     ศิวรานนท์ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา รับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน 201 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากโรงเรียนวัดดอนทอง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีครู อาจารย์ จำนวนหนึ่งจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาช่วยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ยึดรูปแบบการบริหารงานและระบบงานของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

                    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2” และแต่งตั้งให้นายอร่าม  รังสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชาตรี ศิวรานนท์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรงสฤษฎิ์ 2
 
                ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 59,306,000 บาท (ห้าสิบเก้าล้านสามแสนหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นและอาคารประกอบของโรงเรียน การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
                 ในปีการศึกษา 2543 ทางกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางสาลี  เกษมรัติ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิการยน พ.ศ. 2543 
 
                ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการเลือกให้พัฒนาเป็นโรงเรียนในฝันตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โครงการพิเศษ English Program
 
                ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับการประเมินและรับรองมาตรฐานจากระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 
                ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อรับรองการเป็น “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” ในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน โดย นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
 
                ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ ในระดับดี
 
                ในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 20,900,000 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 . ตอกเข็ม แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552
 

                    ปัจจุบัน นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน

                    และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดงานทำบุญ ” วันสถาปนาโรงเรียน “ และงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 มีอายุครบ 30 ปี ( ถ้าหากนับจากวันที่ก่อตั้งจะได้ 30 ปี แต่ถ้านับวันสถาปนาชื่อโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จะได้ 28 ปี )