วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 2564-2567 (Vision)

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมืออาชีพ
 4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
 6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเสริมสร้างภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สนองความต้องการของผู้เรียน
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นครูมืออาชีพ
 4. มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
 6. มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และเสริมสร้างภาคีเครือข่าย

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย