สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นตราพระเกี้ยวซึ่งเป็นตราประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปล่งรัศมี ใต้ตราพระเกี้ยวเป็นวงกลมด้านในมีอักษรย่อ บ.ฉ.๕ ( บ.ฉ. ย่อมาจาก ” เบญจมราชูทิศ ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ ” เลข ๕ คือเลขประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ) ด้านล่างเป็นแถบแพรมีข้อความว่า ” โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ” 

อักษรย่อของโรงเรียน

” บ.ฉ.๒ “

– บ คือ เบญจมราชูทิศ แปลว่า สร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
– ฉ คือ ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ แปลว่า สร้างไว้ ณ ฉะเชิงเทรา
– ๒ คือ แห่งที่ 2
รวมกันเป็น ” เบญจมราชูทิศ ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ 2 ” แปลว่า โรงเรียนที่สร้างสร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสร้างไว้ ณ ฉะเชิงเทรา เป็นแห่งที่ 2

สีประจำโรงเรียน

 สีน้ำเงิน และ สีเหลือง ”

– สีน้ำเงิน คือ สีสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นสาขาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

– สีเหลือง คือ พระหรือวัด หมายถึง ทั้งโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากวัด โดยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดสายชล ณ รังษี และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิพัฒน์วัชรคุณ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (ดอนทอง)

ปรัชญาของโรงเรียน

คุณธรรม  นำความรู้  สู่ความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน

สุขา  สฺงฆสฺส  สามคฺคี     ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธลีลา เบญจมฯ ๒

เป็นพระพุธรูปปางลีลา พระอิริยาบถยืน ยกพระบาทขวาอยู่ในท่าที่จะก้าว พระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระวรกาย พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นไเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ อยู่ภายใต้ฉัตร 5 ชั้น ประดิษฐานบนแท่นหินอ่อน 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

ศาลพระภูมิ

ตั้งอยู่หน้าอาคาร 4 (อาคารผู้ใหญ่ส่ง แม่พยอม บำรุงวงศ์) หรืออาคาร English Program ข้างห้องหุ่นยนต์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

ศาลเจ้าพ่อสมิงดำ

ตั้งอยู่หลังสนามบาส “เบญจมฯ๒ ร่วมใจ” เป็นศาลเก่าแก่ที่สุดในโรงเรียน