อาคารสถานที่

อาคาร 1  เป็นอาคารเรียนจำนวน 5 ชั้น ตั้งอยู่ด้านซ้ายของอาคาร 2 
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องฝ่ายวิชาการ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายบุคคล ห้องงานแผนงาน ห้องฝ่ายงบประมาณ
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องแนะแนวและห้องเรียนระดับชั้น ม.5/56 
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนระดับชั้น ม.4
ชั้น 4 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.3/1,3/3,3/4,3/5
ชั้น 5 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.3/2ม.2/3,2/4,2/5

อาคาร 2  เป็นอาคารเรียนจำนวน 5 ชั้น ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องทะเบียนวัดผล ห้องธนาคารความดี ห้องเรียนภาษาไทย และห้องเรียนระดับชั้น ม.5 บางส่วน
ชั้น 3 โรงยิมวรพิพัฒน์ ห้องเรียนชั้น ม.4 บ้างส่วน
ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้น ม.4/5 ม.3/6-9 ห้องเหมือนฝัน ( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ) ห้องพักครูวิชาคณิตและอังกฤษ
ชั้น 5 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนชั้น ม.2/1-2 ม.2/6-9 ห้องพักครูวิชาสังคมศึกษาและอังกฤษ ( ครูต่างชาติ )

อาคาร 3  เป็นอาคารเรียนจำนวน 5 ชั้น ตั้งอยู่ด้านขวาของอาคาร 2
ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องประชุมบางไผ่ ห้องพยาบาล สหกรณ์โรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องนาฏศิลป์และดนตรีไทย ห้องประดิษฐ์ ห้องคณะกรรมการนักเรียน และห้องน้ำนักเรียนชาย
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ 5 ห้องคหกรรม ห้องพักครูของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องเขียนแบบ ห้องช่างไม้ ห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ชั้น 3 เป็นที่ตั้งของห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ห้องสมุด ห้องน้ำนักเรียนชาย
ชั้น 4 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ชั้น 5 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูวิชาภาษาไทย ห้องจริยธรรม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคลินิกคณิตศาสตร์ และห้องน้ำนักเรียนชาย

อาคาร 4  เป็นอาคารเรียนจำนวน 4 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร 3
ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของสำนักงาน English Program ห้องเรียนโครงการพิเศษ ม.1-ม.3EP ม.4-ม.6IP ห้องสมุด
ชั้น 3 อดีตเป็นที่ตั้งของห้องเรียนระดับชั้นม.1/1-ม.1/2 ปัจจุบันเป็นห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนโครงการพิเศษ ม.1-3CLIP ห้องคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 อดีตเป็นที่ตั้งของห้องพักครูระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนระดับชั้นม.1/3-ม.1/9

อาคาร 5  เป็นอาคารเรียนจำนวน 3 ชั้น ตั้งด้านหลังอาคาร 2
ชั้น 1 ห้องประชุมพิมพยะจันทร์ ห้องวงโยธวาทิต และห้องน้ำชาย – หญิง
ชั้น 2 ห้องเรียน และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้น 3 เป็นห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ทั้งหมด

อาคารโรงฝึกงาน  เป็นอาคารจำนวน 2 ชั้น ตั้งอยู่ด้านขวาของอาคาร 5 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
ชั้น 1 
ชั้น 2 

อาคารโรงอาหารและโรงยิม  เป็นอาคารจำนวน 2 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคาร 2
ชั้น 1 เป็นโรงอาหาร
ชั้น 2 เป็นโรงยิม

อาคารผู้ใหญ่ส่ง แม่พยอม บำรุงวงศ์  เป็นอาคารทรงโดม ตั้งอยู่ระหว่างอาคาร3 และอาคาร4  มีเวทีสำหรับทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมงานต่างๆ

โรงอาหารศรีพลอย  เป็นอาคารทรงโดม ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร 5  ใช้เป็นโรงอาหาร

อาคารศููนย์หุ่นยนต์  เป็นอาคารขนาด 1 ชั้น ตั้งอยู่หลังอาคาร 3

สนามหญ้าเทียม  

สนามฟุตบอล  (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

สนามบาสเกตบอล “เบญจมฯ๒ รวมใจ”  

ห้องประชาสัมพันธ์  ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร 1

ห้องน้ำนักเรียนหญิง  ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร 4

ห้องน้ำนักเรียนชาย  ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร 4