ประกาศ เรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ CLIP ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกบัญชีสำรองนักเรียนคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ CLIP (เพิ่มเติม) ประจำปีกาศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ CILP (เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม