ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ CLIP (เพิ่มเติม) ประจำปีกาศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ CILP (เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ และ CLIP (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ประเภทนักเรียนโควต้า ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทนักเรียนความสารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ CLIP (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด ใบมอบตัว ดาวน์โหลด ใบข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566 (DMC)
อ่านเพิ่มเติม