ประกาศงานนักศึกษาวิชาทหาร ให้นักเรียนที่สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและเตรียมเอกสารการสมัคร มารายงานตัวที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อผู้สมัคร(ชาย) **คลิก** รายชื่อผู้สมัคร(หญิง) **คลิก** หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายสีขนาด 3x4 cm. แต่งกายด้วยเครื่องแบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา จำนวน 1 รูป2. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcrip) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า3. ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ต้องนำสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ ส.ด.9) มาแสดงหลักฐานประกอบด้วย กำหนดการรายงานตัว เวลา 09.00 - 10.00 น. ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ รายละเอียดการรายงานตัว/มอบตัวและการชำระค่าบำรุงการศึกษา

รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ดาวน์โหลดใบมอบตัว ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ***หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลใบมอบตัวในลิงค์เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวและใบมอบตัวข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ทั้ง 2 ฉบับ *** คลิกชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ***หมายเหตุ โปรดชำระค่าบำรุงการศึกษา และนำในเสร็จมาในวันรายงานตัว/มอบตัว ***
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ รายละเอียดการรายงานตัว/มอบตัวและการชำระค่าบำรุงการศึกษา

รายชื่อมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ดาวน์โหลดใบมอบตัว ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ***หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลใบมอบตัวในลิงค์เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวและใบมอบตัวข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ทั้ง 2 ฉบับ *** คลิกชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ***หมายเหตุ โปรดชำระค่าบำรุงการศึกษา และนำในเสร็จมาในวันรายงานตัว/มอบตัว ***
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท นักเรียนทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนทั่วไป เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ดาวน์โหลดใบมอบตัว ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ***หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลใบมอบตัวในลิงค์เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวและใบมอบตัวข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ทั้ง 2 ฉบับ ***    
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นอกเขตพื้นที่บริการ ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว ดาวน์โหลดใบมอบตัว ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ***หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลใบมอบตัวในลิงค์เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวและใบมอบตัวข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2564 ทั้ง 2 ฉบับ ***    
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท ความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ ผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ความสามารถพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม