การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม