รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการกํากับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน