แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2565
(เงินรายได้สถานศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2565
(เงินอุดหนุน)

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2565
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)