แผนดำเนินงานประจำปี

โครงการ/กิจกรรม (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีการศึกษา 2566

โครงการ/กิจกรรม (เงินรายได้สถานศึกษา) ปีการศึกษา 2566

โครงการ/กิจกรรม (เงินอุดหนุน 2566) ปีการศึกษา 2566